Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Staże informatyczne

W programie ESIT zaplanowano objęcie uczniów programem stażowym we wrocławskiej firmie informatycznej. Każdy staż dla uczniów szkół zawodowych realizowany jest częściowo w trybie telepracy i trwa przez 3 miesiące, przy czym godziny stażowe ustalane są w celu minimalizacji kolidowania czasowego z zajęciami szkolnymi. Program stażowy przewiduje przekazanie uczniowi na czas trwania stażu służbowego komputera przenośnego notebook ze specjalistycznym oprogramowaniem (który umożliwi realizację części zadań stażowych w trybie zdalnej telepracy).

Program stażowy jest formą informatycznej praktyki zawodowej, obejmującą praktyczne szkolenie informatyczne dla uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, technikach i liceach profilowanych w kierunkach związanych z informatyką. Staże dla uczniów szkół zawodowych są nieodpłatne. Po ukończeniu trzymiesięcznego programu stażowego uczniowie otrzymają zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w firmie informatycznej wraz z referencjami. Odbycie stażu może być kwalifikowane jako obowiązkowa praktyka zawodowa wymagana dla ukończenia szkoły zawodowej, a także jako dodatkowy element kształcenia podnoszący doświadczenie zawodowe i przyszłą konkurencyjność na rynku pracy (formalne poświadczenie odbycia informatycznej praktyki zawodowej, stanowić będzie istotny argument konkurencyjności przy wchodzeniu na rynek pracy, dzięki formalnemu udokumentowaniu doświadczenia zawodowego w dziedzinie technologii informatycznych). Po zakończeniu realizacji stażu oraz ukończeniu szkoły zawodowej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, możliwe będzie zatrudnienie w pełnym wymiarze pracy w firmie, w której realizowany był staż.

Zadania w ramach programu stażowego przydzielane i rozliczane są przez pracowników firmy informatycznej w ramach bezpośredniej komunikacji lub za pośrednictwem elektronicznego systemu wewnętrznej współpracy Intranet (przy realizacji zadań w trybie telepracy). Na czas trwania stażu każdy uczestnik programu stażowego otrzymuje służbowy komputer przenośny, umożliwiający realizację zadań w trybie telepracy (uczestnik stażu jest odpowiedzialny za powierzony mu służbowy notebook). Obowiązkowym elementem programu stażowego jest szkolenie BHP (tj. bezpieczeństwo i higiena pracy), którym objęty zostanie każdy stażysta.

Warunkiem udziału w stażu jest:

  1. Posiadanie ważnej legitymacji ucznia szkoły zawodowej, technikum lub liceum profilowanego (niezależnie od profilu prowadzonego w szkole kształcenia).
  2. Przystąpienie do programu ESIT, co jest równoważne zarejestrowaniu się w niniejszym serwisie internetowym.
  3. Realizacja certyfikacyjnego, zawodowego kursu informatycznego EITCI (realizowanego jako poprzedzająca forma wsparcia w programie ESIT).

Po zarejestrowaniu w niniejszym serwisie internetowym każdy uczeń, który realizuje trzymiesięczny zawodowy, certyfikacyjny kurs informatyczny EITCI weźmie udział w procedurze kwalifikacyjnej na staż w firmie informatycznej we Wrocławiu.

Staż w formie praktyki zawodowej przy wyposażeniu ucznia w służbowy komputer przenośny realizowany jest dla uczniów nieodpłatnie, dzięki dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Każdy uczeń zainteresowany udziałem w programie stażowym w firmie informatycznej (oraz uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu stażu, które podnosi konkurencyjność na rynku pracy), powinien przystąpić do programu ESIT, rejestrując się w niniejszym serwisie internetowym (za udział w programie ESIT i realizowane w nim formy wsparcia nie są pobierane żadne opłaty, ponieważ program finansowany jest ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego).