Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Nauczyciel

Wypełniając poniższy formularz, deklarujesz chęć udziału w programie ESIT jako nauczyciel, uzyskując bezpłatne wsparcie, które obejmuje:

  • Szkolenia i doradztwo specjalistyczne
  • Konferencje i seminaria zagraniczne
  • Program certyfikacji informatycznej nauczycieli

Uwaga: Podanie prawdziwych danych osobowych jest konieczne w celu przystąpienia do programu ESIT i otrzymania wsparcia przewidzianego dla nauczycieli. Z chwilą zarejestrowania nauczyciel przystępuje do programu ESIT w ramach jego pierwszej, pilotażowej edycji „e-Szkoły: Technologie informatyczne przyszłością szkolnictwa zawodowego (modernizacja programów nauczania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pozalekcyjne zajęcia e-Learning i praktyki zawodowe)” finansowanego ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 (POKL.09.02.00-02.021/08) jako Beneficjent ostateczny wsparcia w rozumieniu regulacji systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zarejestrowanie się w niniejszym serwisie internetowym jest równoznaczne z przystąpieniem do programu ESIT, akceptacją warunków Regulaminu, oświadczeniem o podaniu prawdziwych danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez konsorcjum realizujące program ESIT i inne podmioty, których udziału wymaga realizacja programu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r (Dz.U. 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe zgodnie z powyższą ustawą podlegają ochronie i nie będą publicznie udostępniane za wyjątkiem nazwy użytkownika (pseudonimu). Przystąpienie do programu ESIT i korzystanie ze wszystkich przewidzianych form wsparcia jest dla nauczycieli całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa i EFS.

Kod rejestracyjny szkoły w programie ESIT: Ponieważ ze wsparcia dla nauczycieli w programie ESIT korzystać mogą wyłącznie nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz liceów (niezależnie od profilu kształcenia), każdy nauczyciel przystępując do programu ESIT powinien podać otrzymany w swojej szkole Kod rejestracyjny szkoły w programie ESIT. W przypadku jeśli ze wsparcia programu ESIT skorzystać chce nauczyciel, który pracuje w szkole jeszcze niezarejestrowanej w programie ESIT lub nie zna Kodu rejestracyjnego swojej szkoły, możliwe jest podanie Kodu rejestracyjnego nieokreślonej szkoły: KMNRD (kod ten należy podać wyłącznie w wymienionych wyżej przypadkach, wpisując jednocześnie nazwę swojej szkoły w sekcji Dane szkolne poniżej, co będzie weryfikowane przez administrację programu ESIT przed udzieleniem wsparcia).

Dane konta
Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Ponownie ten sam adres e-mail, w celu weryfikacji jego poprawności. W przyszłości, w przypadku zapomnienia nazwy użytkownika, możliwe jest także zalogowanie przy użyciu adresu e-mail.
Kod rejestracyjny
Podaj Kod rejestracyjny swojej szkoły w programie ESIT. Jeśli nie znasz kodu szkoły przeczytaj instrukcje powyżej.
Dane osobowe
Format: 27.06.2019
Nazwa ulicy w adresie zamieszkania.
Numer domu w adresie zamieszkania.
Numer lokalu (mieszkania) w adresie zamieszkania.
Miejscowość w adresie zamieszkania.
Kod pocztowy adresu zamieszkania w formacie XX-XXX.
Obszar zamieszkania. Obszar wiejski definiuje się jako miejscowości do 20 tys. mieszkańców lub tereny położone poza granicami administracyjnymi miast.
Nazwa województwa w adresie zamieszkania.
Posiadane formalne wykształcenie.
Proszę zaznaczyć posiadane formalne tytuły naukowe lub stopnie zawodowe.
Dane szkolne
Uwaga: Nazwę szkoły należy podać, tylko w przypadku posłużenia się Kodem rejestracyjnym nieokreślonej szkoły KMNRD podczas rejestracji w programie ESIT. W takim przypadku w niniejszym polu powinna zostać wpisana pełna nazwa szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel wraz z adresem, w następującym formacie: "Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1, ul. Słubicka 29/33, 53-615 Wrocław". Podanie nazwy szkoły umożliwi nauczycielowi szkorzystanie ze wsparcia programu ESIT pomimo nieznajomości Kodu rejestracyjnego swojej szkoły lub nieuczestniczenia szkoły w programie ESIT. W przypadku wpisania prawidłowego Kodu rejestracyjnego swojej szkoły w przeznaczonym do tego celu polu powyżej, niniejsze pole należy pozostawić puste.
W przypadku jeśli główne nauczane przedmioty nie znajdują się na powyższej liście proszę je wymienić. W przypadku nauczania przedmiotów zawodowych, proszę też określić jakie to przedmioty.
W przypadku nauczania przedmiotów informatycznych proszę zaznaczyć swoje specjalizacje.
W przypadku wyboru powyżej innych specjalizacji w nauczanych przedmiotach informatycznych, proszę je wymienić.
Poziom posidanych kompetencji informatycznych według własnej oceny.
Proszę wymienić obszary specjalizacji w ramach posiadanych kompetencji informatycznych.
Poziom znajomości języka angielskiego według własnej oceny.
Proszę wskazać inne języki obce, znane co najmniej w stopniu komunikatywnym.
Proszę wymienić inne znane języki obce w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Proszę wybrać odpowiedni orientacyjny przedział swojego stażu pracy nauczycielskiej.
Klasa, wobec której pełniona są obowiązki szkolnego wychowawcy.
Litera klasy, wobec której pełnione są obowiązki szkolnego wychowawcy.
Czy nauczyciel pełni funkcję administracyjną w szkole.
Proszę opisać pełnioną funkcję administracyjną.
Wsparcie programu ESIT
Zgłoszenie wstępnego zainteresowania udziałem w szkoleniach i specjalistycznym doradztwie w zakresie kierunków rozwoju technologii informatycznych, a także w zakresie ich wykorzystania dla wsparcia procesów nauczania.
Zgłoszenie wstępnego zainteresowania udziałem w zagranicznych wyjazdach konferencyjnych i seminaryjnych w obszarze edukacji informatycznej, zaplanowanych do organizacji w ramach uruchomienia komponentu współpracy ponadnarodowej PO KL.
Zgłoszenie wstępnego zainteresowania udziałem w programie europejskiej zawodowej certyfikacji informatycznej nauczycieli prowadzonej przez Instytut EITCI w Brukseli w zakresie kompetencji informatycznych istotnych w nauczaniu.
Zgłoszenie się jako szkolny koordynator programu ESIT, którego zadaniem jest wsparcie od strony organizacyjnej działań wdrożeniowych programu rozwojowego w szkole (szczególnie w obszarze informacyjnym oraz kontaktowym). Zgłoszenie się jako szkolny koordynator nie pociąga za sobą żadnych formalnych obowiązków i stanowi jedynie wskazanie osoby zorientowanej w ralizacji programu ESIT w szkole, która może udzielić szczegółowych informacji o realizacji programu w szkole zarówno uczniom jak i nauczycielom (z tytułu szkolnego koordynatora programu ESIT można w każdej chwili zrezygnować). Szkolny koordynator progamu ESIT otrzymuje dostęp do szerszych funkcjonalności niniejszego serwisu internetowego w ramach sekcji swojej szkoły oraz do szczegółowych zasobów informacyjnych całego programu. W każdej szkole może być wielu szkolnych koordynatorów programu ESIT, wszyscy koordynatorzy otrzymają rozszerzony dostęp adminstracyjny i szczegółowe materiały informacyjne. Szkolny koordynator programu ESIT otrzymuje także uprawnienia redakcyjne, i może włączyć się aktywnie w międzynarodowe działania na rzecz wsparcia szkolnej edukacji informatycznej.
Zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nauczyciel przystępując do programu ESIT wyraża zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest określenie skuteczności kanałów informacyjno-promocyjnych, doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb innych beneficjentów.
Zabezpieczenie
Poniższe zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem w celu przeciwdziałania spamowi.