Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Uczeń

Wypełniając poniższy formularz, deklarujesz chęć udziału w programie ESIT jako uczeń, uzyskając bezpłatne wsparcie obejmujące:

  • Nadanie europejskiego zawodowego certyfikatu informatycznego EITCI
  • Udział w informatycznym programie stażowym telepracy z wyposażeniem w służbowy komputer przenośny
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez specjalistów on-line w serwisie internetowym

Uwaga: Podanie prawdziwych danych osobowych jest konieczne w celu przystąpienia do programu ESIT i otrzymania przewidzianego dla uczniów wsparcia. Z chwilą zarejestrowania uczeń przystępuje do programu ESIT w ramach jego pierwszej, pilotażowej edycji „e-Szkoły: Technologie informatyczne przyszłością szkolnictwa zawodowego (modernizacja programów nauczania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pozalekcyjne zajęcia e-Learning i praktyki zawodowe)” finansowanego ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 (POKL.09.02.00-02.021/08) jako Beneficjent ostateczny wsparcia w rozumieniu regulacji systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zarejestrowanie się w niniejszym serwisie internetowym jest równoznaczne z przystąpieniem do programu ESIT, akceptacją warunków Regulaminu, oświadczeniem o podaniu prawdziwych danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez konsorcjum realizujące program ESIT i inne podmioty, których udziału wymaga realizacja programu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r (Dz.U. 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe zgodnie z powyższą ustawą podlegają ochronie i nie będą publicznie udostępniane za wyjątkiem nazwy użytkownika (pseudonimu). Przystąpienie do programu ESIT i korzystanie ze wszystkich przewidzianych form wsparcia jest dla uczniów całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa i EFS. W przypadku niepełnoletności osoby rejestrującej się, rejestracja jest rownoznaczna z uzyskaniem zgody pelnoprawnego opiekuna.

Kod rejestracyjny szkoły w programie ESIT: Ponieważ ze wsparcia dla uczniów w programie ESIT korzystać mogą wyłącznie uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz liceów (niezależnie od profilu kształcenia), każdy uczeń przystępując do programu ESIT powinien podać otrzymany w swojej szkole Kod rejestracyjny szkoły w programie ESIT. W przypadku jeśli ze wsparcia programu ESIT skorzystać chce uczeń, który uczęszcza do szkoły jeszcze niezarejestrowanej w programie ESIT lub nie zna Kodu rejestracyjnego swojej szkoły, możliwe jest podanie Kodu rejestracyjnego nieokreślonej szkoły: KMNRD (kod ten należy podać wyłącznie w wymienionych wyżej przypadkach, wpisując jednocześnie nazwę swojej szkoły w sekcji Dane szkolne poniżej, co będzie weryfikowane przez administrację programu ESIT przed udzieleniem wsparcia).

Dane konta
Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Ponownie ten sam adres e-mail, w celu weryfikacji jego poprawności. W przyszłości, w przypadku zapomnienia nazwy użytkownika, możliwe jest także zalogowanie przy użyciu adresu e-mail.
Kod rejestracyjny
Podaj Kod rejestracyjny swojej szkoły w programie ESIT. Jeśli nie znasz kodu szkoły przeczytaj instrukcje powyżej.
Dane osobowe
Format: 27.06.2019
Podanie numeru PESEL jest obowiązkowe w przypadku posiadania dowodu osobistego.
Nazwa ulicy w adresie zamieszkania.
Numer domu w adresie zamieszkania.
Numer lokalu (mieszkania) w adresie zamieszkania.
Kod pocztowy adresu zamieszkania w formacie XX-XXX.
Miejscowość w adresie zamieszkania.
Obszar zamieszkania. Obszar wiejski definiuje się jako miejscowości do 20 tys. mieszkańców lub tereny położone poza granicami administracyjnymi miast.
Nazwa województwa w adresie zamieszkania.
Posiadane formalne wykształcenie.
Dane szkolne
Uwaga: Nazwę szkoły należy podać, tylko w przypadku posłużenia się Kodem rejestracyjnym nieokreślonej szkoły KMNRD podczas rejestracji w programie ESIT. W takim przypadku w niniejszym polu powinna zostać wpisana pełna nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń wraz z adresem, w następującym formacie: "Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1, ul. Słubicka 29/33, 53-615 Wrocław". Podanie nazwy szkoły umożliwi uczniowi szkorzystanie ze wsparcia programu ESIT pomimo nieznajomości Kodu rejestracyjnego swojej szkoły lub nieuczestniczenia szkoły w programie ESIT. W przypadku wpisania prawidłowego Kodu rejestracyjnego swojej szkoły w przeznaczonym do tego celu polu powyżej, niniejsze pole należy pozostawić puste.
To pole należy wypełnić w przypadku wyboru powyżej profilu kształcenia jako "Inny, niezamieszczony na liście".
Poziom posidanych kompetencji informatycznych według własnej oceny.
Proszę wymienić obszary specjalizacji w ramach posiadanych kompetencji informatycznych.
Poziom znajomości języka angielskiego według własnej oceny.
Proszę wskazać inne języki obce, znane co najmniej w stopniu komunikatywnym.
Proszę wymienić inne znane języki obce w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Wsparcie programu ESIT
Wstępne zgłoszenie zainteresowania udziałem w programie szkoleniowym e-learning z zakresu kluczowych kompetencji informatycznych, który zakończony zostanie procedurą certyfikacyjną i nadaniem europejskiego zawodowego certyfikatu informatycznego przez Instytut EITCI w Brukseli.
Zgłoszenie wstępnego zainteresowania udziałem w programie informatycznych staży i praktyk zawodowych realizowanych w trybie telepracy przy wyposażeniu w służbowe komputery przenośne.
Wstępne zgłoszenie zainteresowania korzystaniem z doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego on-line przez specjalistów.
Zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczeń przystępując do programu ESIT wyraża zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest określenie skuteczności kanałów informacyjno-promocyjnych, doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb innych beneficjentów.
Zabezpieczenie
Poniższe zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem w celu przeciwdziałania spamowi.

Naciskając przycisk „Przystąp do programu ESIT”, będąc świadomym odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że podałem swoje prawdziwe dane osobowe oraz inne informacje zgodne ze stanem faktycznym, jak również deklaruję przystąpienie do projektu "e-Szkoły 2008-2009: Technologie informatyczne przyszłością szkolnictwa zawodowego (modernizacja programów nauczania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pozalekcyjne zajęcia e-Learning, praktyki zawodowe)", współfinansowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.2 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-02-021/08-00 (stanowiącego pilotażową edycję programu Europejska Szkoła Informatycznych Technologii ESIT) jako Beneficjent Ostateczny wsparcia w rozumieniu ram prawnych systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Naciskając przycisk oświadczam także, że jestem osobą pełnoletnią bądź składam niniejszą deklarację wraz ze swoim rodzicem lub prawnym opiekunem, który potwierdza prawdziwość złożonych przeze mnie oświadczeń oraz wyraża zgodę na mój udział w projekcie. Naciśnięcie przycisku spowoduje przesłanie na serwer realizatora zestawu danych identyfikujących w postaci zawartości powyższego formularza, adresu IP komputera oraz znacznika czasowego sesji, co stanowi złożenie podpisu elektronicznego pod treścią niniejszej deklaracji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. projektu jest Minister Rozwoju Regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.